Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Historie

DOCENDO DISCIMUS

 

Historie

Historie vojenského školství

Za uplynulých 25 let došlo ve vojenském školství k rozsáhlým změnám, které byly největší v celé jeho historii, včetně bývalé Československé republiky. Ještě po pádu železné opony v roce 1989, tj. za bývalé České a Slovenské Federativní Republiky, bylo v rezortu obrany celkem 19 vojenských škol.

V roce 2001 přijala vláda České republiky dokumenty týkající se reformy ozbrojených sil České republiky. Tato reforma nastartovala značnou transformaci systému vojenského školství. Transformace vojenského školství měla za cíl odstranit rozsáhlé organizační struktury a vytvořit jednodušší soustavu vojenských škol, která bude schopna zabezpečovat kvalitní přípravu vojáků v souladu s potřebami doplňování Armády České republiky.

Úkoly pro oblast vzdělávání a vojenského školství byly stanoveny v Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, schválené vládou v roce 2002, v roce 2003 přepracované na změněný zdrojový rámec. V roce 2005 byly tyto úkoly rozpracovány do Koncepce vzdělávání personálu rezortu obrany, rozvoje a výstavby vojenského školství na období 2016 - 2020.

 

Cílem transformace bylo provést ve vojenském vzdělávacím systému takové změny, aby bylo dosaženo vyšší efektivity vynakládaných prostředků. Jedním z cílů bylo zefektivnit vojenskou vzdělávací soustavu.

Mezi nejvýznamnější vzdělávací instituce patřily Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově a Vojenská akademie Brno. Vzdělávání a přípravu zdravotnického personálu zabezpečovala Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Speciálním vysokoškolským pracovištěm byl i Vojenský odbor při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Původní tři samostatné vojenské vysoké školy byly k 1. září 2004 sloučeny do jediné státní vysoké školy - Univerzity obrany, kdy dvě fakulty byly dislokovány do Brna, třetí Fakulta vojenského zdravotnictví do Hradce Králové a Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení zůstal ve Vyškově. Vznik Univerzity obrany vytvořil základní organizační podmínky pro komplexní změnu vojenského vzdělávání. Plné funkčnosti dosáhla škola v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ke dni 1. září 2006.

Velmi významnou roli při přípravě středního personálu sehrávaly vojenské střední školy. Na základě transformačních kroků byly tyto školy zrušeny a nástupnickou organizací se stala Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové. V roce 2008 ukončila svoji činnost i Vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem. Dokončením útlumu vojenských středních škol a reorganizace vojenského školství jako celku dochází i ke změně systému vzdělávání personálu v rezortu obrany. Tím byl naplněn cíl reformy ozbrojených sil České republiky v oblasti vojenského školství.

Nejednalo se o změny jen organizační, spočívající v redukci vojenských škol, ale nejpodstatnější změny nastaly v obsahu vzdělávání. Z hlediska aktuálních potřeb Armády České republiky byly akreditovány nové vzdělávací a studijní programy. Další změnou bylo odbourání zpolitizovaného vzdělávání a výchovy vojenského profesionála.

Podstatně se zvýšila kvalita vzdělanosti a vycvičenosti vojáků, kteří jsou připraveni plnit náročné úkoly vyplývající ze zájmů České republiky a jejího členství v Severoatlantické alianci. Z vojenských škol jsou vyřazováni perfektně vzdělaní a ve svých oborech uznávaní špičkoví odborníci, kteří by nemohli být takto připraveni v jiných vzdělávacích institucích. K tomu přispívá i množství absolventů zahraničních vojenských škol.

Ke zvýšení efektivity vojenského vysokoškolského vzdělávání směřoval úkol, kterým byla integrace studijních programů a oborů, zahájená v akademickém roce 2003/2004. Byla provedena výrazná redukce studijních programů a oborů, doprovázená změnami počtů personálu, který výuku studijních programů zajišťuje.

Na základě požadavků na profil všestranně vzdělaného a kvalitně připraveného vojenského profesionála byly na Univerzitě obrany provedeny výrazné změny v obsahu nově akreditovaných studijních programů a oborů. Současně s tím došlo k oddělení vysokoškolského vzdělávání od výcviku a profesní přípravy vojenských profesionálů k výkonu příslušného zastávaného systemizovaného místa vojáka. Realizační podstata tohoto opatření se promítla do vytvoření aplikačních kurzů pro absolventy bakalářských studijních programů, kdy od června 2006 byla jejich realizací pověřena Vojenská akademie ve Vyškově.

Koncepcí výstavby přijatá zásada stanovila, že vzdělání dosažené studiem na Univerzitě obrany musí být srovnatelné s vysokoškolským civilním vzděláním, poskytovaným veřejnými vysokými školami a univerzitami a akceptovatelné v rámci Evropské unie. Současně byly vytvořeny předpoklady pro uplatnění vojáka po ukončení služebního poměru (vojenské kariéry) v druhé kariéře v civilním sektoru.

Ve vzdělávání vojenských profesionálů s požadavkem na vysokoškolské vzdělání v odbornostech, pro které jsou akreditovány studijní obory na Univerzitě obrany, byla zahájena realizace vzdělávání většiny rekrutovaných touto cestou. V ostatních odbornostech bylo umožněno, na základě požadavků jednotlivých součástí Armády České republiky a Ministerstva obrany, i vzdělávání personálu nejen v tuzemsku, na civilních školách, ale i ve vojenských školách v zahraničí.

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa